חיפוש
דלג על חיפוש
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

סמכות למתן פתידין בלידה

תחום:            סיעוד

 

נושא ראשי:   פעולות סיעוד לאחיות בעלות הכשרה על בסיסית-תיקון חוזר8/07 מתאריך 18.07.07.

 

חלות:            הנהלת הסיעוד, מנהלות סיעוד במחלקות ובמרפאות, אחיות מוסמכות בבתי החולים ובמחוזות

____________________________________________________________

 

סימוכין

 

1.      חוזר מינהל הסיעוד מס' 70 מתאריך 27.5.07: "הנחיה ליישום פעולות סיעוד שהוגדרו בחוזר מנכ"ל מספר 9/07 מתאריך 17.5.07".

2.      חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 9/07 מתאריך 17.5.07: "פעולות סיעוד - עדכון חוזר 6/07 מתאריך 30.4.07".

4.             הנחיות מינהל הסיעוד מס' 0107-המ-6 מתאריך 27.5.07: "תנאים ליישום פעולות סיעוד שהוגדרו בחוזר מנכ"ל 9/07 מתאריך 17.5.07".

5.             תקנות הרופאים, תשמ"א-1991 - תקנה 2.

6.             תקנות בריאות העם, סיעוד בבתי חולים, התשמ"ט-1988.

 

ר ק ע

 

ביום 30.4.07 הופץ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, בו הסמיך המנכ"ל אחיות בעלות הכשרה על בסיסית, הרשומות במדור השתלמות מוכרת בפנקס האחיות, לבצע פעולות סיעוד חדשות.

ביום 17.5.07 עודכן חוזר המנכ"ל ובתיאום עם הלשכה המשפטית של משרד הבריאות נקבעה רשימת הפעולות המותרות לביצוע. רשימת פעולות הסיעוד החדשות צורפה לחוזר משרד הבריאות המעודכן.

להבהיר, פעולת סיעוד היא פעולה המעוגנת כפעולת עיסוק בסיעוד בתקנות בריאות העם. היא מותרת לביצוע לאחות על-פי הכשרתה המקצועית, בכל מקום בו נדרש הטיפול ובהתאם לתנאים שנקבעו בהנחיות.

ביצוע הפעולות הנ"ל ייעשה על-פי פרוטוקולים טיפוליים למצבי החולי שנקבעו, לרבות פרוטוקולים פרטניים לחולה מוגדר, החתומים על-ידי הרופא המטפל.

ההנחיות כוללות תנאים כלליים החלים על כל הפעולות וכן פירוט התנאים הייחודיים לצורך יישום הפעולות בכל תחום.

הגדרות

 

אחות מורשה -            אחות מוסמכת הרשומה בפנקס האחיות במדור השתלמות מוכרת אשר עמדה בתנאים הבאים:

1.             עברה הכשרה על בסיסית ייעודית לביצוע הפעולות

2.             הוכיחה ידע בבחינה פורמלית

רישום בפנקס -           רישום בפנקס האחיות במדור השתלמות מוכרת ועמידה בבחינות ממשלתיות כמוגדר בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים, התשמ"ט-1988)


 

הכשרה על בסיסית -   השתלמות מוכרת כמוגדר בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים,
התשמ"ט-1988). ההכשרה מעודכנת לשנת 2007. ההכשרה תעודכן מעת לעת ולפי העניין, לרבות עקב שינויים בצרכים.

 

פרוטוקול -                 הליך טיפולי כתוב, הכולל תנאים וסייגים לביצוע פעולה וחתום על ידי רופא מומחה בתחום.

 

פרוטוקול פרטני -        פרוטוקול שנערך בידי רופא, ביחס למטופל ספציפי, שנקבעו בו הוראות לעניין אופן נטילת תכשיר מרשם ושנכללו בו מלוא הרכיבים המופיעים בתקנה 2 לתקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ"א-1981. לעניין חוזר זה, לא תסתמך אחות על פרוטוקול פרטני שהוצא למעלה משלושה חודשים ממועד ביצוע הפעולה.

 

תחום העיסוק 

אחיות מורשות

פעולות הסיעוד

מיילדות

 

§      אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת במיילדות, אשר תבחנה החל משנת 2008 ותרשמנה בפנקס במדור מיילדת.

§      אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת במיילדות לפני 2008 שעברו תוכנית השלמת ידע ייעודית בנושא "שיכוך כאב" למיילדות בכפוף להנחיה מס' 0107-המ-6 - שהופץ בחוזר מינהל הסיעוד מס' 70.

הפעולות יתבצעו במהלך לידה אשר באחריותה וסמכותה של המיילדת.

החלטה על מתן פטידין ליולדת בחדר לידה.

 

תיעוד:

מנהלת הסיעוד תתעד בתיקה האישי של המיילדת אישור על עמידתה בכל התנאים המחייבים לביצוע הפעולה.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד